Valná hromada Divadelního spolku ŠEMBERA

V pátek 12. února 2016 od 18.00 h se koná v restauraci Lyra valná hromada Divadelního spolku Šembera

Program:
zhodnocení sezony 2015

výhled na rok 2016

schválení nových stanov

volba rady a předsedy

diskuse

výběr členských příspěvků

 

Stanovy spolku - níže 

STANOVY

Divadelního spolku
ŠEMBERA, Vysoké Mýto

Preambule:

Tyto stanovy upravují právní poměry dále uvedeného spolku.

1.
Název a sídlo spolku:

1.1.
Název spolku zní: Divadelní spolek ŠEMBERA

1.2.
Sídlo spolku je v obci: Vysoké Mýto

2.
Účel spolku:

2.1.
Účelem spolku a jeho činnosti je uspokojování potřeb a zájmů členů v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a pedagogické, konkrétně zejména:

a) studium a veřejná produkce divadelních představení všech žánrů,

b) pořádání slavností, koncertů, zájezdů, přednášek, anket apod.,

c) shromažďování darů a příspěvků.

3.
Vedlejší hospodářská činnost:

3.1.
Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. O rozsahu vedlejší hospodářské činnosti rozhodne spolková rada.

3.2.
Vedlejší hospodářskou činnost bude spolek vyvíjet výhradně za účelem podpory hlavní činnosti spolku nebo hospodárného využívání spolkového majetku.

3.3.
Spolek nad rámec rozhodnutí spolkové rady dle bodu 3.1 stanov vyvíjí následující vedlejší hospodářskou činnost:

a) prodej vstupenek na vlastní divadelní představení,

b) produkce divadelních představení na objednávku.

4.
Členství ve spolku, práva a povinnosti členů spolku:

4.1.
Členem spolku se může stát:

- fyzická osoba starší 15 let,

- fyzická osoby mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.

4.2.
Členové spolku:

a) mají právo:

- podílet se na výhodách poskytovaných členům spolku,

- volit a být voleni do orgánů spolku,

- právo účasti na orgánech spolku a jejich rozhodování, požadovat svolání valné hromady,

- uplatňovat své názory, připomínky a návrhy k činnosti spolku,

- vyžadovat informace o činnosti a hospodaření spolku a

- navrhnout vyloučení člena spolku ze spolku.

b) mají povinnost:

- hradit členské příspěvky,

- zapojovat se do podpory a propagace spolku, hájit zájmy spolku,

- aktivně se podílet na činnosti spolku, tj. k plnění účelu spolku vykonávat činnosti ve prospěch spolku s tím, že bližší podmínky (zejména časový rozsah včetně druhu činností) výkonu těchto činností stanoví spolková rada,

- plnit povinnosti vyplývající jim z právních předpisů, stanov spolku, vnitřních předpisů spolku a rozhodnutí orgánů spolku.

4.3.
Seznam členů: spolek vede seznam členů spolku v písemné podobě. Do seznamu členů je oprávněn provádět zápisy a výmazy týkající se členství osob
ve spolku předseda spolku. Seznam členů spolku bude přístupný v sídle spolku.

5.
Členské příspěvky:

5.1.
Valná hromada rozhodnutím určí, zda budou členské příspěvky vybírány. Pakliže jsou členské příspěvky vybírány, vybírají se vždy na období jednoho kalendářního roku. Výši, splatnost a způsob úhrady členských příspěvků určí rozhodnutím valná hromada.

6.
Orgány spolku:

6.1.
Orgány spolku jsou:

a) valná hromada,

b) předseda spolku a

c) spolková rada.

7.
Valná hromada:

7.1.
Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

7.2.
Valnou hromadu svolává předseda spolku, a to minimálně jednou ročně, zpravidla v prvním čtvrtletí kalendářního roku tak, aby se zasedání valné hromady
konalo před skončením funkčního období spolkové rady a/nebo předsedy spolku.

7.3.
Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

7.4.
Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o zrušení spolku s likvidací, o jmenování, odvolání a odměně likvidátora, rozhodování o přeměnách spolku,

b) volba a odvolání předsedy spolku,

c) volba a odvolání členů spolkové rady,

d) rozhodování o změně stanov spolku,

e) rozhodování o členských příspěvcích,

f) kontrola činnosti spolku, zejména kontrola plnění účetních, daňových či obdobných povinností spolku,

g) kontrola činnosti předsedy spolku,

h) kontrola činnosti spolkové rady.

8.
Předseda spolku:

8.1
Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, a to statutárním orgánem individuálním.

8.2
Předsedu spolku volí a odvolává valná hromada z členů spolkové rady.

8.3
Funkční období předsedy spolku je tříleté a zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním nebo odstoupením. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení na adresu sídla spolku. Funkční období předsedy spolku zaniká rovněž okamžikem zániku funkčního období předsedy spolku jakožto člena spolkové rady.

8.4
Předseda spolku zastupuje spolek navenek a má podpisové právo.

8.5
Předseda spolku se řídí rozhodnutími spolkové rady, a to zejména při zastupování spolku navenek.

8.6
Do působnosti předsedy spolku dále náleží:

a) svolávání valné hromady a řízení jejího zasedání,

b) řízení činnosti spolkové rady, svolávání a řízení jejího zasedání,

c) udělování dispozičního oprávnění k bankovnímu účtu spolku pokladníkovi,

d) předávání podkladů a poskytování potřebných informací pokladníkovi,

e) výkon činností obvyklých pro statutární orgán spolku.

9.

Spolková rada:

9.1
Spolková rada je poradním orgánem předsedy spolku.

9.2
Spolková rada má 5 členů (včetně předsedy spolku), které volí a odvolává valná hromada.

9.3
Funkční období členů spolkové rady je tříleté a zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním nebo odstoupením. Odstoupení je účinné dnem doručení odstoupení na adresu sídla spolku.

9.4
Spolková rada je schopna se usnášet za účasti většiny svých členů. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.

9.5
Členové spolkové rady zvolí mezi sebou pokladníka.

Do působnosti pokladníka náleží:

a) vedení pokladny (příjem a výdej hotovosti včetně vedení evidence těchto pohybů),

b) dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu spolku včetně vedení evidence pohybů na účtu,

c) vedení účetnictví, a to v rozsahu a způsobem, které stanoví právní předpis,

d) zajišťování podkladů pro příslušného správce daně.

9.6

Spolková rada poskytuje pokladníkovi součinnost spočívající zejména v následujícím:

a) předává mu podklady,

b) poskytuje potřebné informace.

9.7

Do působnosti spolkové rady náleží vedle činností uvedených jinde v těchto stanovách též:

a) rozhodování o činnosti a hospodaření spolku,

b) rozhodování o umístění sídla spolku,

c) zajištění zpracování podkladů a evidencí, jejichž vyhotovení vyžaduje zákon,

d) seznámení valné hromady s výsledkem hospodaření spolku, a to jednou ročně,

e) rozhodování o všech spolkem pořádaných akcích.

9.8

Termín, místo a program zasedání spolkové rady oznámí předseda spolku členům spolkové rady nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem jeho konání. Od upraveného postupu pro svolání schůze spolkové rady se lze odchýlit, souhlasí-li s tím všichni členové spolkové rady.