O nás

Divadelní spolek ŠEMBERA

 

je občanské sdružení spolčující ochotnické herce a příznivce ochotnického divadla ve městě Vysokém Mýtě. Naší náplní je svou činností obohacovat kulturní život zejména na Vysokomýtsku a aktivně udržovat mimořádně letitou tradici ochotničení v našem městě. Mateřskou scénou souboru je Šemberovo divadlo ve Vysokém Mýtě.

 

Kdo jsme:

Jsme Divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto, vzniklý na základě zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů. Navazujeme na více jak 170 - ti letou tradici českého ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě. Cítíme se být nástupci Divadelního spolku Šembera, který vznikl dne 8.5.1909. V roce 1929 se sloučil se Spolkem pro zbudování a udržování divadla ve Vysokém Mýtě. Ač tento spolek nebyl nikdy „de jure“ zrušen, vedla celospolečenská situace k jeho postupné likvidaci. To se povedlo v roce 1952, kdy se tento spolek stal kroužkem Závodního klubu THZ. 

 

Registrace našeho spolku proběhla dne 15.12.1997 pod č. jednacím II/s-OVS/1-34441/97-R a Český statistický úřad nám přidělil IČO 67441521

 

Co chceme:

Co možná v nejlepším navázat na tradice ochotnického divadla ve Vysokém Mýtě, a to nejen v tom, že budeme studovat a veřejně produkovat vlastní divadelní představení, ale chceme vést co nejširší spolkový život v různých oblastech kulturního vyžití svých členů a občanů města Vysokého Mýta.

 

V žádném případě netoužíme po získání Šemberova divadla, ale chceme této budově vtisknout ducha. Tato budova, která byla nákladem Města Vysokého Mýta rekonstruována si, podle našeho názoru, zaslouží takový obsah, že bude skutečně reprezentativním stánkem místní a regionální kultury.

 

Cílem naší činnosti (dle schválených stanov) je:

  1. studovat a veřejně produkovat divadelní představení všech žánrů
  2. pořádat slavnosti, koncerty, zájezdy, přednášky, ankety apod.
  3. v souladu s našimi zákony vyvíjet publikační činnost
  4. vybírat členské příspěvky
  5. shromažďovat dary, příspěvky, odkazy k vyvíjení vlastní činnosti nebo na dobročinné účely

 

V zájmu všestranného rozvoje lidských aktivit chceme spolupracovat především s Městským úřadem, M-klubem a s ostatními kulturními institucemi, spolky a sdruženími v našem městě.

Ochotnické divadlo ve Vysokém Mýtě provází novodobé dějiny města a je jeho nejstarší a nejvýznamnější kulturní institucí. Jeho více než sto sedmdesátiletá tradice je pro občany města významným enkulturačním prvkem

Chceme výrazně obohacovat kulturní život ve městě a pomáhat uchovat jeho kulturní tradice.

Víme, že nemůžeme nahrazovat profesionální umění, ale chceme se s ním prolínat a doplňovat ho. Zájmovou činnost občanů nelze nahradit profesionálním uměním (i přes jeho širokou prezentaci v masmediích), neboť to nemůže pružně reagovat na místní potřeby.

Cítíme, že by se spolková činnost mohla stát nezbytnou součástí životního způsobu. Motivací je spokojenost návštěvníků divadelních představení a uspokojení z dobře vykonané práce.

V dobách amerikanizace naší kultury chceme dostávat do podvědomí dalších generací naše národní kulturní tradice. Věříme, že si v procesu akulturace nevedeme špatně, o čemž svědčí naplněné sály při našich představeních.

V kolektivním charakteru spolkové práce je skryt velký, povznášející, výchovný význam každého představení či jiné akce, a to nejen pro členy spolku, ale především pro diváky. Zážitek z hereckého projevu, třebas ne vždy dokonalého, je významným činitelem v kulturním procesu ve městě.

Chceme být nezbytnou součástí kulturního života ve městě.

 

Historie Divadelního spolku ŠEMBERA

 

Počátky Divadelního spolku ŠEMBERA o. s. Vysoké Mýto nalezneme v roce 1997, kdy skupina divadelníků v čele s přípravným výborem ve složení Mgr. Miloslav Pátek, PaedDr. Josef Mlíka a Jan Havel chtěla přizpůsobit divadelní spolkový život ve Vysokém Mýtě novým podmínkám tržní ekonomiky. Cílem jejich snah bylo vytvořit moderní sdružení, které by mohlo být ve shodě se zákonem financováno z více zdrojů a ne jen z rozpočtu městského kulturního zařízení tak, jak tomu bylo u v té době existujících divadelních souborů Malá scéna a Lyra, jejichž zřizovatelem bylo právě městské kulturní zařízení M - klub. Dalším cílem zakladatelů spolku bylo sjednocení obou výše jmenovaných divadelních souborů v jeden. V obou totiž pracovali ve velké většině titíž lidé, což často přinášelo problémy, zejména při obsazování postav v nacvičovaných divadelních hrách. Vyvrcholením aktivit směřujících ke vzniku nového divadelního spolku s jasně definovaným právním postavením pak bylo vytvoření Stanov spolku a jejich registrace u Ministerstva vnitra dne 15.12.1997. Následně byl Divadelní spolek ŠEMBERA o.s. Vysoké Mýto 13.1.1998 registrován Českým statistickým úřadem a bylo mu přiděleno IČO.

 

Založení nového divadelního spolku ve Vysokém Mýtě a snaha o sjednocení existujících souborů v jeden se však u řady divadelníků nesetkalo s přílišným pochopením. Většina byla spokojena s funkcí M - klubu jako zřizovatele a trvala na zachování existujících souborů Malá scéna a Lyra zejména s ohledem na jejich tradici a popularitu u vysokomýtské veřejnosti. Předpokládané spojení se tedy neuskutečnilo. Do Divadelního spolku ŠEMBERA o.s. přesto v roce 1998 vstoupilo 18 členů.

 

Dne 26.3.1998 proběhla Ustavující valná hromada Divadelního spolku ŠEMBERA o.s., na které byl zvolen výbor spolku ve složení Jan Havel – předseda, PaedDr. Josef Mlíka – místopředseda, Mgr. Miloslav Pátek – tajemník, Marie Švadlenová – pokladník, Miroslav Bezdíček – člen výboru.

 

V následujících 4 letech spolek nevykazoval žádnou činnost a veškeré amatérské divadelní aktivity ve Vysokém Mýtě byly nadále uskutečňovány prostřednictvím souborů M - klubu Malá scéna a Lyra. Založení Divadelního spolku ŠEMBERA v roce 1997 zjevně předběhlo dobu, a na ten pravý čas si spolek musel teprve počkat.

 

Nový smysl své existence získává Divadelním spolek ŠEMBERA o.s. na jaře roku 2001, a to v souvislosti se změnami, které proběhly v městském kulturním zařízení. Městské zastupitelstvo Vysokého Mýta z  M – klubu vytváří příspěvkovou organizaci a tím nepřímo mění systém financování amatérské kultury ve městě. M – klub, jako příspěvková organizace, nemůže ze zákona financovat a být zřizovatelem zájmových souborů. Z tohoto důvodu dává M - klub všem svým amatérským souborům (včetně divadelních Mladá scéna a Lyra) výpověď s účinností od jara 2002. Pro divadelníky se jako nejsnadnější cesta zachování ochotnického divadla ve městě jeví využít již registrovaného Divadelního spolku ŠEMBERA o.s. a oba divadelní soubory Malá scéna a Lyra se v něm na začátku roku 2002 slučují, tak, jak bylo zamýšleno již v roce 1997.

 

Dne 22.3.2002 proběhla I.Valná hromada spolku, na které byl zvolen nový spolkový výbor ve složení: Petr Klofanda – předseda, Petr Stráník – jednatel, Marie Švadlenová – pokladník, Kamila Štrupová – zapisovatel, Zdeněk Culka - hospodář, Jan Havel a Tomáš Valek – členové výboru. Výbor byl záměrně rozšířen oproti stanovám o 2 zastupitele, a to z důvodu očekávaného návalu práce, v prvním roce obnovené činnosti. Spolek měl k tomuto dni 46 členů. V následujícím období spolkový výbor dokončuje proces započatý zakladateli spolku. Zřizuje účet spolku u Komerční banky ve Vysokém Mýtě, registruje spolek na Finančním úřadu, sepisuje smlouvu s M - klubem o pronájmu prostor v Divadle A.V. ŠEMBERY ve Vysokém Mýtě, sepisuje Organizační schémata a procedury spolku, získává finanční prostředky pro chod spolku, zřizuje internetové stránky spolku (2/2003) atd. V roce 2002 však hlavně Divadelní spolek ŠEMBERA o.s. začíná plnit to, proč byl založen. Začíná nacvičovat a provádět divadelní přestavení.

 

Přejeme Vám krásné a příjemné zážitky při všech divadelních představeních i dalších kulturních pořadech uváděných naším spolkem!

Za podporu děkujeme Městu Vysoké Mýto a akciové společnosti IVECO Czech Republic.